Nút bấm cỡ nhỏ

Đây là cách các nút nhỏ trông trên trang web của bạn.

Kiểu mặc định
Kiểu thay thế
Kiểu tùy chỉnh
Icon trái

Nút bấm trung bình

Đây là cách các nút trung bình trông trên trang web của bạn.

Kiểu mặc định
Kiểu thay thế
Kiểu chỉnh sửa
Icon Phải

Nút bấm lớn

Đây là cách các nút lớn nhìn trên trang web của bạn.

Kiểu mặc định
Kiểu thay thế
Kiểu chỉnh sửa
Icon Trái

Nút lớn

Đây là cách các nút lớn hơn trông vào trang web của bạn.

Kiểu mặc định
Kiểu thay thế
Kiểu chỉnh sửa
Icon Phải